top of page
  • Obrázek autorapLanas

Člověk jako víceúrovňová bytost: význam čaker a jejich funkce (+meditační okruhy pro každou čakru)


Na doporučení jedné pozoruhodné bytosti jsem v knize Člověk jako víceúrovňová bytost od Jany Brzobohaté a Antonína Červeného narazil na popis jednotlivých čaker, jejich funkcí a významu, dále pak na meditativní okruhy pro jednotlivé čakry, se kterými se chci podělit. Jedná se spíše o zevrubné výpisky...1. čakra

nachází se v dolní části páteře, její barva je červenásouvisí s celkovou vitalitou, tj. schopností čerpat energii z přírodních zdrojů, dále pak s pohlavní silou a tělesným magnetismem

2. čakra

nalézá se v podbřišku, její barva je oranžovámá souvislost s tělesností, sexualitou, něžností, humanitou a týká se mezilidských a partnerských vztahů


3. čakra

nalézá se v oblasti sleziny a má žlutou barvusouvisí s trávící soustavou, zvýšenou citlivostí na astrální vlivy


4. čakra

je umístěna v srdeční krajině a je středem emocionálních (citových) dějů, její barva je zelená, zlatě vyzařujícíhnacím motorem je pozitivní cit - láska


5. čakra

nachází se v oblasti krku, její barva je tmavě modráje v nejužším vztahu s endokrinní soustavoujejí správná funkce rozvíjí rozum a logiku, je sídlem osobnosti, komunikace a schopnosti zrání člověka


6. čakra

leží v hlavě (symbolicky umísťována doprostřed čela - tzv. třetí, duchovní oko), barvu má světle modrou (někdy se uvádí i světle žlutou)projevuje se tvůrčím myšlením, dobrou sociálním komunikací a pocitem bratrství


7. čakra

nachází se na temeni hlavy, její barva je bílá, někdy také fialovázde je člověk spojen s božským bytím - osobní energie zde splývá a sjednocuje se s energií vesmírnou a s energií Prapodstaty


K závažnějším poruchám čaker uvádíme vždy pomoc ve formě meditačních okruhů, které by mohly napomoci k lepšímu a cílenějšímu nalezení vlastní vnitřní chyby, která je příčinou poruchy funkce čaker. Tento způsob vede k správnějšímu a rychlejšímu obnovení činnosti čakry. Zkuste se tedy každý sám zamyslet a odpovědět si NAPROSTO UPŘÍMNĚ na následující okruhy otázek, Nechtějte se vidět lepšími, ale skutečně takovými, jakými jste. Rozeberte jednotlivé příčiny a znova se zamyslete i nad drobnými pochybnostmi ve svých odpovědích

Meditační okruhy pro 1. čakru

Cítíte dostatek vděčnosti za život, i když ho občas máte plný strastí?Nevydáváte velké množství energie pro uspokojení vlastního ega?Umíte ekonomicky hospodařit s časem (rozlišit věci hlavní a vedlejší)?Nepodléháte náladám, rezignacím a pasivitě?Snažíte se o dostatečné propojení s přírodou a jejími energiemi (pobytem v přírodě)?Nepropadáte některým lákavým formám konzumního života?Neoslabujete svou vitalitu konzumací alkoholu, drog, kouřením nebo i častým užíváním lékům proti bolesti?Zvyšujete pravidelným cvičením svoji obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu?Snažíte se nepřipustit ve svém životě žálivost, urážlivost a sebelítost?Umíte si vyčlenit čas pro jiné aktivity, než je každodenní práce v domácnosti nebo v zaměstnání?Vedete harmonický rodinný život?Neplýtváte potravinovými výrobky, přírodními zdroji, vodou, elektřinou a dodržujete ekologicky únosný limit spotřeby zdrojů?Umíte využívat energii v denních biorytmech svého těla při práci i odpočinku?Projevujete dostatek optimismu a radosti ze života?Hospodaříte rozumně s vlastními silami a energií?Nepropadáte často lhostejnosti, lenosti a nepořádnosti?Neriskujete často ve svém životě, nepřeceňujete své síly a nezanedbáváte své zdraví?Dbáte na správnou výživu?Využíváte znalostí přírodních zákonů, které se týkají čerpání energií a vibrací ze slunce, vody, vzduchu, země, kamenů, stromů a živé přírody?

Meditační okruhy pro 2. čakru

Nechybí vám duševní a duchovní kontakt se vším živým?Vedete harmonický rodinný život a máte správný přístup k rodičovství?Jak často si povídáte se svými dětmi nebo svým partnerem?Nepovažujete své dítě nebo partnera za svůj majetek?Jste si vědomi plné zodpovědnosti za své čin?Vážíte si své osoby jako bytosti s lidskou důstojností?Ovládáte své sexuální síly, aby neklesla na úroveň pouhého sexuálního pudu?Nepraktikujete sex pouze ze smyslnosti, povinnosti nebo pro výhody a zisk nebo jako prostředek manipulace s jiným člověkem?Nechybí vám duševní spojení v lásce, tělesném kontaktu a sexualitě?Neprosazujete své ego na úkor druhých?Máte úctu k svému tělu a k druhému pohlaví?Netrpíte přehnanou sebekritikou?Jste k sobě upřímní?Prožíváte své city naplno?Dokážete své city sdělit jiným?Máte dobrý kontakt ve vztah ke svým dětem a partnerům? Netýráte je psychickým nebo fyzickým nátlakem? Jste k nim úměrně nároční a jste jejich oporou? Věnujete dosti času a prostoru jejich rozvoji a seberealizaci? Znáte jejich problémy a touhy?Nepraktikujete špatnou výchovu (např. opičí láska aneb nadměrně ochranná výchova podrobnosti na wiki)Existuje alespoň jedna osoba, kterou milujete?Netrpíte osamělostí, protože příčina je ve vás?Umíte se učit od druhých lidí?Umíte nést plnou zodpovědnost za své činy?Nejednáte proti řádu lidských hodnot, tj. respektujete morální principy?Uvědomujete si svůj hodnotový žebříček? Co má pro vás větší váhu - láska, přátelství, seberealizace, majetek, hmotné věci?Umíte otevřeně vyjádřit svůj názor, i když se neshoduje s názory většiny?

Meditační okruhy pro 3. čakru

Žijete v souladu sám se sebou a v kontaktu s ostatními bytostmi?Umíte se srovnat sami se sebou a se svými chybami z minulosti? (Umíte odpustit a oprostit se od pocitu křivdy?)Plníte základní povinnosti ve vztahu ke své rodině?Umíte se ovládat ve vypjatých situacích bez zloby, zuřivost, vzteku a agresivity?Umíte pomáhat slabým a nemocným a nepropadáte nad nimi smutku z jejich situace, účinně jim pomáháte a vléváte do nich optimismus i za vážných okolností?Jste spokojen se svou prací a máte vnitřní pocit, že v ní využíváte svých schopností?Nezanedbáváte svůj vzhled a snažíte se vypadat dobře?Spojujete rozumové poznání života s duchovním citem a touhou po harmonii?Nejste příliš zaměřeni a upjatí na svoje zdravotní problémy na úkor ostatních hodnot v okolí?Umíte obdarovat své okolí povzbuzením, drobnými dárky a přinášet radost jiným?Snažíte se o vnitřní harmonii a rovnoměrnou distribuci svých fyzických a psychických sil?Umíte rozumně a citlivě prosazovat svoji osobnost?Soucítíte s ostatními tvory v přírodě? (Trápení zvířat, ničení přírody)Neobjevuje se ve vašem chování k okolí bezohlednost, beztaktnost, nebo násilí?Máte upřímný zájem o ostatní a dáváte jim to znát?Neposazujete svoji vůli násilím nebo intrikami?Uplatňuje se ve vašich mezilidských vztazích čestnost, vstřícnost, tolerance a slušnost?Nejste silně a nezdravě připoutání k vlastnímu fyzickému tělu? (domýšlivost a hrdost na svůj vzhled)Umíte přijmout s pokorou a rozumně i neúspěchy jako běžnou životní zkušenost?Nepřijímáte názory obecně, aniž byste je sami kriticky zhodnotili?Očekáváte za své dobré skutky a pomoc ostatním podobné protihodnoty od jiných nebo je přímo vyžadujete?Neprosazujete jen své osobní zájmy a zájmy své rodiny?

Meditační okruhy pro 4. čakru

Jednáte s láskou, úctou a pokorou k Bohu a svému okolí?Jednáte podle vnitřního hlasu svého srdce a svědomí?Nepřipouštíte si pocity samoty, opuštěnosti, sebelítosti a neuzavíráte se příliš do sebe?Umíte odpouštět těm, kdo vám ublížili a jste milosrdní ke svému okolí?Nejste neúměrně citově vázáni k hmotným věcem a penězům nebo nejste dokonce jejich otrokem?Žijete v lásce a otevřenosti ke svému okolí?Nejste náchylní k citovému vydírání, sobecké lásce a opičí lásce?Objevuje se u vás některá z nezvládnutelných emocí? (Zloba, závist, lakota, nenávist, žárlivost, vzdorovitost, touha po pomstě, mstivost nebo jiné negativní cítění?)Ztrácíte často pochopení pro problémy jiných?Je vaší nepotřebnější duševní hodnotou všeláska a láska k Bohu?Umíte přijmout milovaného člověka takového, jaký je?Dbáte ve svém jednání na to, aby rozum a cit byly na správném místě a v rovnováze?Máte dostatek smyslu pro krásu a morální hodnoty?Nejste zatrpklí a nezraňujete stále své nitro dávnými křivdami k druhým? (Láska, přátelství)Neprožíváte silně emočně negativní vlivy a nesetrváváte u negativních myšlenek?Neomezujete svobodu a život jiných, zvláště svých partnerů a přátel?Nedopouštíte, aby přemíra práce zúžila váš citový, duchovní a duševní život?Nesete za svůj život plnou zodpovědnost?Netrpíte přílišnou citovou vazbou ke svým rodičům a dětem?Projevujete pochopení k odlišným názorům druhých a umíte jim říci taktně pravdu, pokud se mýlí?

Meditační okruhy pro 5. čakru

Cítíte se ve stavu duševní rovnováhy a pokory k Bohu, nebo jste ve stavu stálé disharmonie?Umíte si vytvořit prostor pro svůj osobní názor i rozvoj?Nejste tak obětaví a velkorysí, že vás okolí zneužívá nebo považuje za hlupáka?Netrpíte sálavým pocitem vlastní důležitosti nebo méněcennosti?Neovládá vás nezdravá touha po moci, slávě, kariéře a bohatství?Usilujete o zlepšení svých vyjadřovacích schopností?Neupínáte se na chyby jiných, aniž byste kriticky zhodnotili nejprve sebe?Jste oporou a přínosem pro své okolí?Máte neustálý zájem o sebezdokonalování?Neplýtváte svým talentem a schopnostmi?Ovládáte se jednání v kritických situacích a nepropadáte panice nebo histerii?Umíte se vyrovnat s bolestí, neúspěchem, zklamáním a stresem bez arogance, vulgarismů a násilí?Nepropadáte fanatizmu a fobiím?Nenecháváte si vnutit cizí názory, které nerezonují s vaší podstatou?Jste si vědomi svých schopností a dbáte o jejich rozvoj?Nemarníte čas jiných a neberete prostor svým blízkým pro jejich osobní rozvoj?Jste konstruktivní a tvůrčí, umíte si poradit i v kritických situacích?Máte pevnou vůli a jste spolehliví?Umíte udržet základní míru kázně ve všem, co vám život ze svých požitků nabízí?Snažíte se poznávat své charakterové rysy a zvláštnosti?Jste pravdiví a otevření, neuchylujete se ke lhaní za účelem osobních výhod?Nejste zakomplexovaní, plaší, tiší, uzavření?Neberete své vlastní názory a zkušenosti za jedinou míru objektivního hodnocení jevů a událostí?Máte schopnost vyjadřovat jemné city?Má vaše nespokojenost rozumné meze a konstruktivní charakter?Zpevňujete nejslabší místa své osobnosti a ověřujete si v zátěžových situacích vlastní kvality?Uvědomujete si pozitivní a negativní sílu svých myšlenek a slov?

Meditační okruhy pro 6. čakru

Snažíte se vyciťovat ve svém životě přírodní a vesmírné zákony, boží vůli a spravedlnost?Je vaše tvořivá činnost zaměřená především pro vlastní ego, nebo pro činnost ku prospěchu ostatních?Věnujete dostatečně pozornost čistotě vlastních myšlenek?Nepodporujete někdy zlo nevšímavostí a jednáním "co tě nepálí, nehas"?Využíváte rovnoměrně ve svém jednání rozum a intuici?Respektujete zákonitosti vyššího řádu ve svém životě?Nenecháváte se některými lidmi citově nebo jinými způsoby vydírat, zneužívat a přivádět z rovnováhy?Důvěřujete v boží spravedlnost?Přestali jste unáhleně soudit druhé?Bráníte se negativnímu působení nekvalitního televizního vysílání, literatury aj.?Přispívá řešení nesnadných životních situací vašemu psychickému otužování a získávání odolnosti, nebo vás podlomí?Nejste nezdravě připoutání ke svému postavení, znalostem a schopnostem, aniž byste respektovali vesmírné zákony?Je u vás vyvinuto náboženské cítění?Umíte uvolnit svůj emoční tlak tak, abyste dosáhli stavu vnitřní rovnováhy?Chápete vlastní utrpení jako cestu Prozřetelnosti k možnosti odčinění svých chyb a své karmy?Umíte využívat své intuice nebo jiných mimosmyslových schopností ve svém životě?Snažíte se rozvíjením duševního a duchovního vědomí chápat souvislost v životě člověka na Zemi a jeho další pokračování po smrti?Umíte porozumět náladám a potřebám jiných lidí?Umíte odbourávat vlastní předsudky, zlozvyky a dogmata?Snažíte se používat své svobodné vůle k tomu, abyste se stali opravdu pány sama sebe?Respektujete ve svém životě vše pravdivé a moudré?Nepřetěžujete často svůj nervový systém?Umíte čerpat vyšší vesmírnou energii pro sebe i pomoc druhým? (např. Reiki)

Meditační okruhy pro 7. čakru

Snažíte se neustále o dosažení dalšího duchovního vývoje?Respektujete vyšší principy v přírodě, ve vesmíru, ve společnosti a v sobě?Přijímáte a chápete těžké životní situace jako prostředek a cestu svého duchovního vývoje a chápete ji jako projev boží moudrosti a lásky k vám?Přizpůsobujete svůj život vesmírným zákonům a morálním principům?Umíte přijímat negativní stránky života jako cestu k dalšímu růstu?Dosahujete láskou a pokorou k Bohu vnitřního klidu a harmonie?Nabýváte vyšší formy duchovního vědomí meditací o zákonech a lásce boží?Přetváří vás duchovní poznání z člověka slabého v bytost pozitivní, vysoce výkonnou a schopnou všestranné činnosti?Jste nositelem a šiřitelem duchovního myšlení (např. duchovní literatury, umění, hudby, atp.)?Přispíváte svých duchovním a duševním vědomím ku prospěchu svého okolí a Země?Snažíte se o poznání objektivní skutečnosti duchovním pohledem?Využíváte každé příležitosti k povznesení své mysli k Bohu?Uvolňujete se vědomě ze svazků, poutajících vás k nižším osobním žádostem, k egu a ke hmotě?Je vaše duchovní vědomí již takové úrovně, že k sobě přitahujete vibrace božího světa - světlo, krásu, mír, harmonii a lásku?Zrcadlí vaše duchovní myšlení ve hmotě duchovní krásu a ušlechtilost?     Každý by se měl zamyslet nad jednotlivými body meditačních okruhů a posoudit, kde dělá chyby, a pokoušet se je následně ve svém životě a myšlení odstranit tak, aby jeho narušené čakry byly úplně čisté. Zde můžeme najít nejvíce prostoru, jak na sobě pracovat, neboť logicky vyplývá, že mít srovnané čakry jemnohnotných těl je naprostým základem pro vývoj duše, ducha i těla člověka.


23 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page